ปรัชญาการบริหาร


ความต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อสังคม และความต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาถูก

ทำให้การออกแบบ และ ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องคำนึงถึงหลัก 3 R ต่อไปนี้

Reduce :  ลดการใช้ ลดความสิ้นเปลือง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Reuse    : การใช้ซ้ำ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำให้สามารถนำกลับมา ใช้ซ้ำได้ด้วยการ Refill

Recycle  : การนำกลับมาใช้หมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถนำเข้าสู่ขั้นตอนการ Recycle ได้